POLNI NAZIV PROJEKTA

Evropski povezovalni projekt – Protimikrobna odpornost in okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo (angl. Joint Action Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections 2 – EU-JAMRAI 2)

KRATEK POVZETEK

Cilj projekta je skupno ukrepanje proti odpornosti mikroorganizmov proti protimikrobnim zdravilom (ang. antimicrobial resistance, AMR), ki predstavlja grožnjo javnemu zdravju, saj vsako leto vpliva na več kot 35 000 smrti v Evropski uniji (EU)/Evropskem gospodarskem prostoru in 1,3 milijona po vsem svetu. EU JAMRAI-2 želi združiti sodelujoče države članice EU in različne organizacije, ki prispevajo k reševanju AMR. Projekt želi spodbuditi integriran nadzor in krepitev preprečevanja okužb pri ljudeh, živalih in v okolju s pristopom Eno zdravje (ang. “One Health“). Na podlagi obstoječih pobud bodo predlagani konkretni ukrepi za spremljanje, preprečevanje in učinkovito reševanje AMR na področjih zdravja ljudi, živali in okolja. Tako se bodo sodelujoče države opolnomočile, da bodo okrepile svoje nacionalne akcijske načrte ter okrepile izvajanje na dokazih temelječih ukrepov za zmanjšanje bremena AMR v Evropi in širše.

Dodana vrednost:
·         Nadgradnja nacionalnega akcijskega načrta za obvladovanje odpornosti mikrobov na protimikrobna zdravila z dobro definiranimi indikatorji in cilji (vključno s podporo ustanovitvi nacionalnega koordinativnega in nadzornega telesa Eno zdravje na odločevalskem nivoju).
·         Nadgradnja obstoječih sistemov spremljanja protimikrobne odpornosti, porabe protimikrobnih zdravil, pojavljanja okužb povezanih z zdravstvom na NIJZ ter vzpostavitev sistema za spremljanje pojavnosti VOM z opozarjanjem na izbruhe in kopičenja za hitro ukrepanje.
·         Integriranje sistemov zgoraj navedenih spremljanj na področju humanega zdravja, veterine in okolja (One-health).
·         Širjenje praks obvladovanja okužb v zdravstvu od bolnišnic na nivo socialnozdravstvenih zavodov.
·         Ojačano ozaveščanje javnosti (strokovne in laične) o problematiki odpornosti mikrobov na protimikrobna zdravila.

TRAJANJE PROJEKTA

1. 1. 2024 do 31. 12. 2027

VREDNOST PROJEKTA

62,5 milijona evrov
Sofinanciranje EK 50 milijonov evrov (80 %)  

PARTNERJI

Koordinator projekta: INSERM (Francija)

Partnerji: Več kot 120 partnerjev iz 30 držav, ki jih podpira približno 40 deležnikov. Evropske organizacije, kot so Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (angl. European Centre for Disease Prevention and Control; ECDC), Evropska agencija za varnost hrane (angl. European Medicines Agency; EMA) in nekatere druge mednarodne organizacije.
Iz Slovenije poleg NIJZ sodelujejo še: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC LJ), Univerzitetni klinični center Maribor (UKC MB) ter Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

VLOGA JAZMP

JAZMP pri projektu EU JAMRAI-2 sodeluje kot partner in s tem sledi zavezi k varovanju zdravja z zagotavljanjem varnih, učinkovitih in dostopnih zdravil.

Logo EU JAMRAI 2

Logo Sofinancira EU

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Scroll to Top