Preskrba s krvjo

Preskrba s krvjo je del transfuzijske dejavnosti, ki vključuje načrtovanje, zbiranje, predelavo, testiranje, shranjevanje, razdeljevanje, zdravljenje in enakomerno ter zadostno preskrbo prebivalstva s krvjo in krvnimi pripravki ter promet z njimi. 

Dejavnost zbiranja in testiranja krvi in komponent krvi, ne glede na predviden namen uporabe, njihovo pripravo, shranjevanje in razdeljevanje, kadar so namenjene za transfuzijo, je javna služba, ki jo izvajajo transfuzijski zavod in transfuzijski centri s priključenimi transfuzijskimi oddelki v območnih bolnišnicah, ki jih imenuje JAZMP in jim izda dovoljenje. 

Dejavnost preskrbe s krvjo ureja Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/2006), ki določa standarde kakovosti in varnosti pri preskrbi prebivalstva s krvjo in krvnimi pripravki in ureja tudi transfuzijsko testiranje bolnikov oziroma bolnic in dobro klinično prakso pri zdravljenju s krvjo in zdravili iz krvi, kot tudi pogoje za organiziranje, zbiranje in testiranje krvi ter komponent krvi za izključno uporabo pri avtologni transfuziji.

Določbe Zakona o preskrbi s krvjo se ne uporabljajo za krvotvorne matične celice, ki jih regulira Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje  (Uradni list RS, št. 61/2007).

Scroll to Top