Preskrba s tkivi in celicami

Uporaba človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, omogoča vedno več možnosti za razvoj novih načinov zdravljenja. Zato je Evropski parlament sprejel direktivo 2004/23/ES in z njo povezani direktivi 2006/17 ter 2006/86, s katerimi je določil standarde kakovosti in varnosti pri darovanju, pridobivanju, testiranju, predelavi, konzerviranju, shranjevanju in razdeljevanju človeških tkiv in celic. Določbe direktiv so v slovensko zakonodajo prenesene z Zakonom o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007, v nadaljnjem besedilu ZKVČTC ) in njemu podrejenimi predpisi.

Dejavnost preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, zajema darovanje, pridobivanje, obdelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje ter dodeljevanje človeških tkiv in celic ter testiranje darovalcev kakor tudi uvoz in izvoz tkiv in celic oziroma njihov vnos in iznos. 

JAZMP je pooblaščena za izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, in nadziranje izvajanja določb ZKVČTC.

Informacije o ustanovah za tkiva in celice, ki imajo dovoljenje JAZMP, so objavljene na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv (Slovenija - transplant), ki je pooblaščen za vodenje registra ustanov za tkiva in celice in podatkov o njihovih dejavnostih.