DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PRESKRBE S TKIVI IN CELICAMI

Pravne in fizične osebe lahko opravljajo dejavnost preskrbe s tkivi in celicami le na podlagi in v skladu z dovoljenjem za opravljanje dejavnosti. Dovoljenje JAZMP je potrebno pridobiti za opravljanje katerekoli od aktivnosti pridobivanja, testiranja, obdelave, konzerviranja, shranjevanja, dodeljevanja in razdeljevanja tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje ljudi, kakor tudi za izvoz in uvoz ter vnos in iznos tkiv in celic.

JAZMP je na področju dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, na podlagi Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007) pooblaščena za:

  • izdajo dovoljenj  za  dejavnost  preskrbe s tkivi in celicami v 60 dneh od prejema popolne vloge, 
  • vodenje postopka spremembe dovoljenja za dejavnost preskrbe s tkivi in celicami,
  • izvedbo začasnega ali trajnega odvzem dovoljenja za dejavnost preskrbe s tkivi in celicami.
Scroll to Top