Nadzor trga in prijava kršitev

Za nadzor trga zdravil, medicinskih pripomočkov, kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic ter preskrbe s krvjo so pristojni inšpektorji JAZMP, ki nadzirajo izvajanje določb Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0539) ), Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09), Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07 (www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa) in 56/15 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2357) – ZPPDČT, Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/2006 (www.uradni-list.si/1/objava.jsp) ), Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1999-01-5025) , 44/00 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2000-01-2066) , 2/04 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-0064) – ZZdrI-A in 47/04 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-2236) – ZdZPZ), nekaterih določb Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3687/zakon-o-lekarniski-dejavnosti-zld-1) ) in nekaterih določb Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 (www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-4483) ) ter na njihovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.

Inšpektorji izvajajo na osnovi prejetih obvestil, prijav, odstopov drugih organov, medijev, pregleda spletnih strani in internih zaznav inšpekcijske nadzore nad vsemi pravnimi in fizičnimi osebami, ki delujejo na območju RS in sodijo v pristojnost JAZMP, z namenom zagotavljanja skladnosti ravnanja z določbami zgoraj navedenih zakonskih predpisov.

Inšpekcija JAZMP pri svojem delu sodeluje tudi s carinskimi organi. Za vse navedene zakonske predpise je inšpekcija JAZMP prekrškovni organ.

Scroll to Top