Obvestilo o možnem vplivu izbruha koronavirusa (COVID-19) na oskrbo trga z zdravili v Republiki Sloveniji ter aktivnostih, ki potekajo na EU ravni

Izbruh koronavirusa (COVID-19) na Kitajskem in širjenje virusa v Evropi bi lahko vplivalo na oskrbo trga z zdravili tudi v Republiki Sloveniji, tako z vidika povečanih potreb po zdravilih kot z vidika proizvodnih zmogljivosti in odvisnosti proizvajalcev zdravil od kitajskih surovin. JAZMP skupaj z Evropsko agencijo za zdravila (EMA), Evropsko komisijo in drugimi nacionalnimi organi, pristojnimi za zdravila, spremlja možen vpliv na oskrbo trga z zdravili. 

Glede na dogajanje v drugih državah je tudi v Republiki Sloveniji nevarnost pojava okužb z virusom COVID-19, zato je treba zagotoviti dovolj ustreznih zdravil za zdravljenje in obvladovanje teh okužb.

Pomembno je, da imetniki dovoljenj za promet z zdravili in veletrgovci, ki so odgovorni za neprekinjeno dobavo zdravil, zagotavljajo, da so njihove dobavne verige dovolj prožne, da prenesejo motnje v oskrbi učinkovin ali povečane potrebe po posameznih zdravilih. Med ukrepe farmacevtske industrije, ki preprečujejo morebitne motnje v preskrbi trga, sodijo proizvodnja dovolj velikih zalog zdravil ter odobritev dodatnih mest za posamezne faze proizvodnje učinkovin in zdravil kot končnih izdelkov. Na Kitajskem namreč poteka proizvodnja za večje število učinkovin, ki jih vsebujejo zdravila, dostopna v EU prostoru. Zato je v tem obdobju ključnega pomena spremljanje morebitnega vpliva izbruha virusa na proizvodne zmogljivosti in zagotavljanje dobave proizvajalcem zdravil v obliki končnih izdelkov.

vna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) doslej ni prejela poročil o motnjah v oskrbi, ki bi kot razlog navajali izbruh virusa COVID-19. O enakih zaključkih zaenkrat poročajo tudi na EMA in druge nacionalne agencije, pristojne za zdravila, ki so del evropske regulativne mreže. JAZMP poudarja, da jo morajo imetniki dovoljenj za promet z zdravili in veletrgovci pravočasno 1obvestiti o morebitnih motnjah v oskrbi, ki bi privedle do pomanjkanja zdravil na trgu ali prenehanja njihovega trženja. Dodatne informacije, skupaj z obrazcem za poročanje podatkov, so dostopne na spletni strani JAZMP https://www.jazmp.si/humana-zdravila/podatki-o-zdravilih/zdravila-na-trgu/. Na tem mestu JAZMP poziva vse imetnike dovoljenj za promet z zdravili, da v utemeljenih primerih kot razlog motenj v oskrbi navedejo posledice izbruha koronavirusa (COVID-2019).

JAZMP z namenom varovanja javnega zdravja spodbuja čimprejšnji odziv deležnikov ter dialog z JAZMP, saj bo le na ta način omogočeno pravočasno prilagajanje povečanim potrebam in morebitnemu tveganju pomanjkanja zdravil, kar velja za primer, če bi se težave s proizvodnjo, dobavo, izvozom ali transportom učinkovin oz. zdravil na Kitajskem nadaljevale.


  1. vsaj dva meseca vnaprej v skladu s 24. členom Zakona o zdravilih, Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), razen v primeru višje sile. V obvestilu je treba navesti razloge za začasno ali stalno prenehanje opravljanja prometa z zdravilom, oceno tveganja za javno zdravje in ukrepe za zmanjševanje morebitnega tveganja. []
  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top